Vastuvõtt

Vastuvõtt 2.-9. klassi


Õpilase vastuvõtmine põhikooli klassidesse (2.–9. klass)

Põhikooli klassi vastuvõtmiseks tuleb lapsevanemal esitada e-keskkonnas ARNO (kooli vastuvõtu ja koolist lahkumise taotluste esitatamise ja menetlemise keskkond) vastav taotlus. ARNO süsteemi sisse logimiseks on vajalik ID-kaardi või mobiil-ID olemasolu. Taotlusele juurde dokumente lisada pole esialgu vaja, need tuuakse paberkandjal kooli augusti viimasel nädalal.esitab vanem kooli kantseleisseesitab vanem taotluse kooli kantseleisse, millele lisab:

 • sisseastuja isikut tõendava dokumendi koopia;
 • sünnitunnistuse või –tõendi koopia;
 • vanema isikut tõendava dokumendi koopia;
 • väljavõtte õpilase tervisekaardist;
 • ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilasraamatust;
 • direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistuse ning hinnetelehe jooksva õppeperioodi hinnetega, kui õpilane on eelmisest koolist arvatud välja õppeperioodi kestel;
 • õpilaspiletipildi, õpilaspileti jaoks.

Sisseastuja, kes on eelnevad õpingud läbinud välisriigis, lisab taotlusele välisriigi õppeasutuses omandatud haridust või läbitud õpet tõendava dokumendi või selle ametlikult kinnitatud ärakirja.

Sisseastuja ja vanema isikut tõendavast dokumendist saab koopia teha kooli sekretäri juures.

Kui lapsevanemal ei ole võimalust esitada taoutlusest ARNO kaudu, võib seda teha kohapel, kooli kantseleis.

Õpilane jätkab õpinguid klassis, kus ta eelmises koolis väljaarvamise hetkel õppis või kuhu ta on üle viidud.

Klassi, kus õpilane õpinguid jätkab, määrab õppenõukogu, arvestades õpilase vanust ja seni omandatud haridust välisriigi õppeasutusest tulnud isiku puhul.

Õpilase vastuvõtmine põhikooli klassidesse (2.–9. klass)

Põhikooli klassi vastuvõtmiseks tuleb lapsevanemal esitada e-keskkonnas ARNO (kooli vastuvõtu ja koolist lahkumise taotluste esitatamise ja menetlemise keskkond) vastav taotlus. ARNO süsteemi sisse logimiseks on vajalik ID-kaardi või mobiil-ID olemasolu. Taotlusele juurde dokumente lisada pole esialgu vaja, need tuuakse paberkandjal kooli augusti viimasel nädalal.esitab vanem kooli kantseleisseesitab vanem taotluse kooli kantseleisse, millele lisab:

 • sisseastuja isikut tõendava dokumendi koopia;
 • sünnitunnistuse või –tõendi koopia;
 • vanema isikut tõendava dokumendi koopia;
 • väljavõtte õpilase tervisekaardist;
 • ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilasraamatust;
 • direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistuse ning hinnetelehe jooksva õppeperioodi hinnetega, kui õpilane on eelmisest koolist arvatud välja õppeperioodi kestel;
 • õpilaspiletipildi, õpilaspileti jaoks.

Sisseastuja, kes on eelnevad õpingud läbinud välisriigis, lisab taotlusele välisriigi õppeasutuses omandatud haridust või läbitud õpet tõendava dokumendi või selle ametlikult kinnitatud ärakirja.

Sisseastuja ja vanema isikut tõendavast dokumendist saab koopia teha kooli sekretäri juures.

Kui lapsevanemal ei ole võimalust esitada taoutlusest ARNO kaudu, võib seda teha kohapel, kooli kantseleis.

Õpilane jätkab õpinguid klassis, kus ta eelmises koolis väljaarvamise hetkel õppis või kuhu ta on üle viidud.

Klassi, kus õpilane õpinguid jätkab, määrab õppenõukogu, arvestades õpilase vanust ja seni omandatud haridust välisriigi õppeasutusest tulnud isiku puhul.